Special Envoy of JEUNE to China since 2021
Address: No 19, Kanghong Jiayuan , Lane 285, Xie Wei Road, Qingpu District, Shanghai.
Phone: 021-52920832